Hírek

Kedves Olvasóink!

Támogatókat keresünk az Életharmónia Alapítvány technikai hátterének fejlesztéséhez. Alapítványunk számítástechnikai eszközeit szeretnénk megújítani, hogy megfelelő szinten tarthassuk és kibővíthessük tevékenységeinket (lásd például: arsnaturae.hu).

Amennyiben e vonatkozásban pénzösszeggel támogatná alapítványunkat, vagy ismer olyanokat, akik alkalmilag segíteni tudnának, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot az eletharmonia@gmail.com címen.

Köszönettel és üdvözlettel:

Koncz Zsuzsa

Életharmónia Alapítvány

Rovatok:

Életrend – Környezetbölcselet 

Környezeti nevelés – Kultúra és művészet

Társadalom és gazdaság – A tudomány határai

„Amikor igazán gyakorlatiasak akarunk lenni, még mindig azt mondjuk: »Térjünk vissza a földre.« De ezt általában nem vesszük eléggé szó szerint. Ha ismét fel akarunk emelkedni a szellemi erő magasságába, először vissza kell térnünk a földre. Vagyis meg kell próbálnunk ismét értékelni azokat a cselekvéseket, amelyek által kapcsolatban állunk a földdel, és amit gazdálkodásként ismerünk. Újra kell gondolnunk minden ideát a földdel kapcsolatban (…) és így minden cselekedetünket, ami valamilyen értelemben a földet érinti”.

Tartalomjegyzék

Megrendelés

 

 

Az Ars Naturæ az Életharmónia ­Ala­­­­­pítvány ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirata. E latin szókapcsolat azt jelenti, a „természet művészete”, amellyel elsősorban a ter­mészet működési módjára szeretnénk utalni, „természeten” pedig – egyszersmind felelevenítve a szó antik és középkori jelentését – sokkal inkább az élőlények, a dolgok, a világ lényegét és esszenciáját ért­­­­­jük, semmint az érzékszerveinkkel érzékelhető „valóságot”. Meister Eckhart mond­ja: „minden tükörre vetülő arc, akarva-akaratlanul megjelenik a tükörben, de természete nem jelenik meg a látható tükörképben: csupán a száj, az orr, a szemek, csak az arcvoná­sok láthatók (…). A külső megjelenésem nem azonos természetemmel, azok csak a természet akcidenciái…”

„Ahogyan egy hiteles műben önmagunkra ismerünk, vagy meglátjuk lényünk lényegét, úgy a természetben is észrevehetjük a művészit, és megláthatjuk önnön természetünket is. Fölismerhetjük mindennek a szimbolikus értelmét és érvényét. Amikor valaki »kemény, mint a szikla«, vagy »olyan, mint egy fatuskó«, vagy »majd elolvad a gyönyörűségtől«, vagy »ragyog, mint a nap«, »sápadt, mint a hold«, derűs vagy borús (miként az ég), »virul, mint a virág« (…), akkor a természet természetéből részesül, illetve a vele való bensőséges összetartozásunkról tesz tanúbizonyságot.”

Hegedűs Zoltán

„(…) a természet vallási rendjének újrafelfedezésére tett törekvés részeként, sőt, valójában ezen törekvés szíveként áll fenn az a szükséglet, hogy újra felismerjük: a test Isten temploma; nem pusztán metaforikus értelemben, hanem szimbolikus és éppen ezért valós értelemben is, az emberi test az Isteni Bölcsesség megnyilvánulásának színtere, kozmikus jelentőséggel bíró mikrokozmosz és olyan valóság, melynek szerepe van a spirituális realizációban. Szintén esszenciális a fizikai test jelentőségének felismerése az ember és a természet világa közötti tradicionális és éppen ezért normális kapcsolat visszaszerzéséhez.”

Seyyed Hossein Nasr


E projekt elindításával egy komplex célú saját zöldterületet szeretnénk létrehozni. A parkerdőkert vagy park-erdő-kert olyan saját kategória, amely mind a parkerdő (közjóléti erdészeti fogalom), mind az erdőkert (permakultúra kertművelési fogalom) sajátosságait egységbe foglalja.

Fontos, hogy nem gazdasági erdőt szeretnénk kialakítani, hanem egy gazdag fajösszetételű helyet, hogy minél természetesebb, szebb, és sokrétűbben használható legyen. Célja, hogy helyet adjon közösségi programoknak, terepet biztosítson oktatási tevékenységekhez, adott esetben pihenés és elvonulás lehetőségéhez., mindenekelőtt pedig a gazdag élőhelyteremtés, és a növények többrétű használata (erdőkert, táplálék, fűszer és gyógynövények, méhészet stb.) motivál bennünket. Gyümölcsfákat, erdei és díszfákat, cserjéket és évelőket egyaránt szeretnénk ültetni. Tehát egy kis gyűjteményes parkerdőről van szó – amely egy élőhely megteremtésének kísérleteként is felfogható.

 

További részletek>>>

 

 

arsnaturae.hu

Az Ars Naturæ Online az Életharmónia Alapítvány ökofilozófiai műhelyének internetes oldala. Elsősorban környezetfilozófiai, társadalmi, kulturális kérdések állnak vizsgálatainak középpontjában, szorosabban véve pedig a tradicionális és a modern civilizációk alapjait, az archaikus és a mai ember természettel való kapcsolatát, létszemléleti állásfoglalásait, értékrendjét, tevékenységeinek motivációit és hatásait, röviden szólva, az ember önmagához és környezetéhez való viszonyát kutatja.

Ebből kiindulva foglalkozik a környezeti nevelés, a mélyökológia és a humánökológia jelenkori feladataival, lehetőségeivel, továbbá a tudatökológia irányvonalának kidolgozásával, amely segítségével elfeledett vagy eddig nem látott távlatok nyílhatnak a világvallások, szellemi tradíciók természetszemléletének kutatásában és együttlátásában, illetve az ökológiai válság gyökereinek és megoldási lehetőségeinek feltárásában.

 

Kedves Barátunk, Partnerünk, Támogatónk!

Amennyiben még nem döntött személyi jövedelemadója 1%-ról, úgy kérjük, adományával támogassa az Életharmónia Alapítvány munkáját, tevékenységeit, s az Ars Naturae folyóirat következő számának megjelenését.

Adószámunk: 18471447-1-06

Segítségét, támogatását tisztelettel köszönjük!

Koncz Zsuzsa

elnök, Életharmónia Alapítvány

 

A négyszázötven oldalt meghaladó kötet huszonkét szerző huszonhét írását és három különleges idézetgyűjteményt foglal magában. A jelen számban szintén neves magyar és külföldi szerzők tanulmányai, esszéi, előadásai olvashatók egy állandó (Környezetfilozófia és környezeti nevelés) és három változó (A modern tudomány határai, Gazdaság és társadalom, Pszichológia és pneumatológia) rovat szerint rendezve.

A szerkesztők most is ökológiai, környezetvédelmi kérdéseket és szempontokat állítottak a középpontba, ám a környezethez való viszony tekintetében Magyarországon egyedülálló szemlélet és magatartás bemutatásával, amelyek ugyanakkor egy koherens, szellemi alapokkal rendelkező, és az élet minden területén alkalmazható ökologikus gondolkodásmód illetve társadalmi tudat kialakulását segíthetik. A kötet helyet adott egy új, a szellemi hagyományok természetszemléletéből kiinduló ökológiai irányvonal bemutatkozásának is.

Honlapunkon a Tartalomjegyzék és a Szerkesztői előszó olvasható. (Hamarosan további részleteket közlünk.)

Megrendelhető e-mailben: eletharmonia@gmail.com

vagy telefonon: 06-70-314-8411

További részletek az Ars Naturæ Online oldalon >>>

 

A tehetség éve keretében szakközépiskolások ismerkedhettek meg ebben a tanévben a zöld, környezettudatos szemlélettel.

A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola „Tehetség éve – minden ember tehetséges valamiben” – címmel tehetséggondozási és fejlesztési projektet valósított meg a 2010/2011. tanévben, melynek során vetélkedőket, egyéni fejlesztési programokat tartottak. „Az Életharmónia Alapítvány is részt vett a pályázatban, s azt a szerepet látta el, hogy a projekthez kapcsolódó tevékenységet és mindhárom tagintézmény működését segítsük környezettudatosabbá tenni. Ezek voltak a Krúdy Gyula Tagintézmény, a Kőrösy József Tagintézmény, és a Vasvári Pál Tagintézmény. Szerepünk azt a gondolatot tükrözte, hogy a tehetségfejlesztés általános céljában benne foglaltatik a tehetség morális alapjainak megteremtése is, például a környezeti magatartásban. Elveink alapján ezt a lehetőségekhez mérten a legnagyobb komplexitással és rendszerszemlélettel kívántuk megvalósítani” – mondta el portálunknak Kotogán Róbert, az alapítvány munkatársa.

 

A LEADER uniós forrás támogatásával 2010-2011-ben egy a környezettudatos magatartást népszerűsítő projekt zajlott Deszken „Gyűjtsünk szelektíven!” címmel.

A szemléletformáló program szakmai megvalósító partnere a szegedi Humanistic Bt. és az Életharmónia Alapítvány volt. „A programot az úgynevezett „ÉLET-KÖR-FORGÁS” elvre alapoztuk, ami a természettől kapott értékek védelméről, a ciklikus szemléletről, a minőségorientált és rendszemléletű gondolkodásról szól” – mondta el portálunknak Kotogán Róbert, a projekt szakmai és kommunikációs munkatársa. „A konkrét feladatunk az volt, hogy a közintézmények és a lakosság minél nagyobb mértékben szelektíven gyűjtse az értékes hulladékot, és ehhez kapcsolódóan a településen javuljanak a lehetőségek. Ennek érdekében több szinten igyekeztünk elérni, megszólítani a lakosságot, hogy mintát, ismereteket, másfajta szemléletet, értékrendet közvetítsünk az emberek számára” – fűzte hozzá

Ennek érdekében készült egy fejlesztési koncepció arról, hogy Deszken miként lehetne megteremteni egy korszerűbb, környezettudatosabb hulladékgazdálkodási rendszert. Külön tanácsadói szolgálat működött az érdeklődők számára. Számos iskolai osztály és pedagógus mehetett „tanulmányi kirándulásra” a regionális hulladéktelepre. De a pályázat keretében lebonyolított tucatnyi program körében szerepelt még kerekasztal-beszélgetés, falunapi zöldsátor-állítás, filmvetítés, külön konzultáció a pedagógusokkal stb.

 

Új ökológiai folyóirat: Ars Naturae

Az olvasó talán nem is tudja, milyen sok fajtája és változata létezik az ökológiának.[1] Eltekintve most az átfedésektől, olyan kifejezésekkel találkozhat, mint például: biológiai ökológia, természettudományos ökológia, társadalomökológia, humánökológia, ökopolitika, ökozófia, mélyökológia, ökofenomenológia. Ez a sokféleség a korunkra jellemző megélhetési elaprózódás, specializálódás és diszciplínasokasítás mellett szoros összefüggésben áll a görög oikosz alapszó tág jelentéstartományával és egyes jelentései külön-külön is széleskörű vonatkoztathatóságával.

Az eredeti fogalom valamennyi értelmét – a háztól, a lakhelyen át a templomig, a háztartástól, a birtokon át a hazáig, és így tovább – egy bensőségessé, sőt bensővé tett környezet alapgondolata köti össze. A környezet általánosan is bármekkora lehet: kalitkányi, szobányi, istállónyi, családnyi, tanyányi, nemzetségnyi, világnyi, sőt elvben több világra kiterjedhet. Túl a kifejezés tudománytörténeti eredetén, az ökológia így a szűkebb és tágabb környezetre egyaránt vonatkozó tudást jelenti, beleértve e tudás érvényesítését is (a környezettel való, lehető legtágabb értelemben vett gazdálkodást – az oikonomeó ige rendez, kormányoz, célszerűen feloszt jelentéseinek megfelelően).  

A norvégiai Hallingskarvet, a mélyökológia "szülőföldje"

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg az a projekt, melyben a Levegő Munkacsoport helyi társadalmi szervezetekkel összefogva lép fel a szakmailag indokolatlan fakivágások ellen négy régió egy-egy nagyvárosában. Szegeden a projekt záróeseményeként az Életharmónia Alapítvány és a Védegylet Szegedi Csoportjának aktivistái 31 fát ültettek el 14 szegedi oktatási intézményben.

A szimbolikus jelentőségű faültetéssel egy olyan hálózat alapjait is le kívánják rakni, ahol a környezettudatos neveléssel egybekötve a természetvédelem, és ezen belül a zöld növényzet megóvására oktatják az óvodásokat és a diákokat.

„Egy körlevélben kerestük meg az oktatási intézményeket, hiszen köztudott hogy az önkormányzatnak ilyen célra nem nagyon van forrása” – mondta el portálunknak Kotogán Róbert az Életharmónia Alapítvány aktivistája. „Így az óvodák-iskolák különböző helyekről próbálnak facsemetéket szerezni, hiszen a nyári melegben az árnyékot adó fákra igen nagy szüksége van a gyerekeknek.”

Tovább a SZEGEDma.hu oldalára >>>

 

ARS NATURAE – Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat [1]

„Mindig tökéletes megfelelés van egy világ és az emberek tudatállapota között.” /René Guénon/

A környezetvédelem ma egyre kitüntetettebb figyelmet kap a jelenkori ember életében – hozzá tehetjük, hatalmas ökológiai katasztrófák közepette. E kitüntetettség így nem meglepő, más szempontból – a dolgok mélyére tekintve – azonban mégis az, hiszen a modern civilizációban ez csupán az egyik terület, ahol tulajdonképpen minimális információk birtokában is szinte megoldhatatlan válsághelyzet középpontjában találjuk magunkat. Mindenesetre – ha más válságos pontokat talán igen – az ökológiai válságot már semmiképpen nem lehet „eltakarni”, egy bizonyos fenyegetettség állandóan jelen van, s e nyugtalanító helyzet egyre kevésbé engedi, hogy az ember álharmóniát alakítson ki, s dédelgessen magában és környezetében. Ezzel együtt a modern civilizációnak keményen és visszavonhatatlanul szembesülnie kell az alapját alkotó, pusztán néhány évszázados eszmék valódi arcával, mindazzal, amit általuk életre hívott, megteremtett. És nyilvánvaló, problémái nem oldódnak meg azzal, ha holnaptól mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot, vagy nem vásárol hipermarketben, nem elég a takarékos izzó, a gázkibocsátással vagy az éghajlatbarát technológiákkal való üzletelés sem.

Kedves érdeklődők! Az alábbiakban Takács-Sánta András recenzióját olvashatják az Ars Naturae folyóirat bemutatkozó számáról.

ARS NATURAE, I/1-2.

Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat

Színvonalas folyóiratot szerkeszteni mindig áldozatos munka. Ezért is örömteli, ha egy társaság ilyesmire adja a fejét. A szegedi Életharmónia Alapítvány csapata ráadásul rögtön önként a mélyvízbe ugrott: már elsőre egy könyvnek is beillő (344 oldalas) folyóiratszámmal ajándékozott meg bennünket. Méghozzá egy rendkívül igényes, gondosan szerkesztett számmal.

Az első két számot magában foglaló, 344 oldalas (B/5 méretű) kiadvány angol, amerikai, német, osztrák, ausztrál, olasz, magyar szerzők tanulmányait, esszéit, előadásait tartalmazza három fő témakörben: Ember és természet, Ökológiai válság és civilizáció, Környezeti nevelés. Vers- és idézetgyűjtemény teszi teljessé a kötetet.

Ember és természet kapcsolatának mély megértéséhez a természet-fogalom tökéletesítése és az emberi civilizáció lényegi princípiumainak feltárása nélkülözhetetlen a jelenkori ember számára. E vonatkozásokban – az ökológiát előtérbe helyezve – az Ars Naturae folyóirat első és második száma a megismerés és cselekvés lehetőségeinek széles spektrumát mutatja be.

Az Ars Naturae latin szókapcsolat azt jelenti, a „természet művészete”, amellyel elsősorban a természet működési módjára szeretnénk utalni, „természeten” pedig – egyszersmind felelevenítve a szó antik és középkori jelentését – sokkal inkább az élőlények, a dolgok, a világ lényegét és esszenciáját értjük, semmint az érzékszerveinkkel érzékelhető „valóságot”. Meister Eckhart mondja: minden tükörre vetülő arc, akarva-akaratlanul megjelenik a tükörben, de természete nem jelenik meg a látható tükörképben: csupán a száj, az orr, a szervek, csak az arcvonások láthatók a tükörben. […] A külső megjelenésem nem azonos természetemmel, azok csak a természet akcidenciái…”

                                                                                                                                                                      Ars Naturae >>>

Az Életharmónia Alapítvány ingyenes tréninget hirdet a környezettudatosság fejlesztése, a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája kérdéseiről. A kétszer 8 órás tréningre várnak minden érdeklődőt, aki ezeket a témákat rendhagyó, új módszerek és megközelítés által szeretnék megismerni vagy újragondolni.

A környezettudatos életmód már rég nem a zöldek ügye! Mindannyiunk ügye, így az enyém is, így a Tiéd is!

Az Életharmónia Alapítvány programjaival a lakossági és intézményi környezeti tudatosság kialakulását, kialakítását támogatja. Programjainkkal egyaránt igyekszünk a környezettudatos életmód gyakorlati lehetőséget megismertetni, de ugyanakkor azt is megmutatva, hogy ennek milyen személyes jelentősége, értéke van, mit ad hozzá minőségileg életünkhöz, miben változtat jótékonyan. Ezáltal az érzékenységet és motivációt is igyekszünk elérni, a cselekvési ismeretekhez alapot teremtve.

(Tovább: www.szegedma.hu)

Egy év, rengeteg tapasztalat egy kutató-fejlesztő projektben a környezeti tudatosságért – így összegezte röviden a tavaly kezdődött VáltozásSegítő Szolgálat munkáját Kotogán Róbert, az Életharmónia Alapítvány munkatársa.

A szegedi székhelyű Életharmónia Alapítvány 2009-ben rendhagyó programot indított útjára. „Egy VáltozásSegítő Szolgálatot indítottunk a társadalmi környezeti tudatosság támogatására, kutatására a lakosság és az intézményesített művelők – nevelők körében” – mondta el Kotogán Róbert, a projekt vezetője. A kezdeményezést a Környezet és Energia Operatív Program „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázat támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 2009 folyamán már beszámoltak a projekt céljairól és módszereiről, most a megvalósult eredményekről és folytatásáról adtak hírt lapunknak.

(Tovább: www.szegedma.hu)

2009. november 11.

Tudatos életvezetésre neveléssel szeretné az emberek életminőségét javítani, illetve az élhető környezet megőrzését segíteni az Életharmónia Alapítvány. Ennek jegyében ingyenes tréninget, műhelyfoglalkozást szerveznek, ahol a résztvevők szempontokat, praktikus ötleteket kaphatnak a környezeti tudatosság gyakorlati megvalósításáról.

„Nem kell a világot megmentened, … elég lesz, ha Önmagad mented meg!” – ezzel a mottóval hirdette meg őszi műhelyfoglalkozásait az Életharmónia Alapítvány. Amint a projekt vezetőjétől megtudtuk, a programot először csak oktatási intézményeknek hirdették meg, később viszont kiterjesztették egyéni érdeklődőkre is. „Az iskolák meglehetősen kevés plusz kapacitással rendelkeznek, ezért nehezen nyitnak újabb, addig ismeretlen szakmai képzésekre. Hiába írja elő a törvény, hogy a környezettudatos nevelési tervet kell készíteniük, ezeket a kötelező elemeket sokszor egymásról másolják le, így az csak holt anyag marad.” Kotogán Róbert (második képünkön)szerint ez a fajta nevelés inkább a jellem művelését és értékrend átadását kellene jelentse, mintsem a lexikális ismeretek sulykolását.

(Tovább: www.szegedma.hu)

2009. november 10.
 
„A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt a házban. Az otthon összhangja rendet teremt a hazában. S ha az országban rend honol, béke köszönt a világra.”

A fentebb idézett kínai közmondás jutott eszembe szombaton az Életharmónia Alapítvány által rendezett, Nem kell a világot megmentened! című műhelyfoglalkozáson. A szervezet munkatársai kiemelt fontosságú célként határozták meg a környezeti tudatosságra való nevelést, amelynek megvalósítását a személyiségfejlesztésen keresztül látják elérhetőnek.