Ars Naturae - Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat

Tanulmányok, esszék, előadások ember és környezetének kapcsolatáról

Az Ars Naturæ ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat 2010 óta jelenik meg az Életharmónia Alapítvány kiadásában (évente két szám egy kötetben). A környezetfilozófia alapkérdéseinek kontextusában ember és környezetének kapcsolatával foglalkozik. Írásainak kulturális, társadalmi, eszmetörténeti, filozófiai, vallási és metafizikai megközelítései, követhető és értékes szempontokat adva, a humánökológia és a környezeti etika kérdésköreit is érintik.

A folyóirat kiemelt témái: ember és természet, ökológiai válság és civilizáció, környezetfilozófia és környezeti nevelés, gazdaság és társadalom, művészet és tudomány stb. Mivel az ökofilozófiai problémák társadalmi, kulturális kérdésekkel is összefüggenek, ezért azokat szintén megfelelő helyen és súllyal kezeli, mindig ügyelve arra, hogy a lehetőségekhez mérten felmutassa a problémák eredendő előzményeit.

Mélyökológiai irányultságú folyóiratról lévén szó, egyrészt azokra az alapvető okokra igyekszik rávilágítani, amelyek a mai társadalmak szerkezetében és kultúrájában meghatározók, ugyanakkor kétségkívül a Föld rombolásához, a – lehető legtágabb értelemben vett – környezetpusztításhoz vezettek és vezetnek. Másrészt olyan szerzőket, irányzatokat mutat be, akik/amelyek a környezeti válság kapcsán transzcendens távlatokban gondolkoznak, a megoldást a transzcendenciával való viszony rendezésében látják, és a szellemi gyökerekhez való kapcsolódást, az ebből következő magatartást szorgalmazzák.

Lényeges, hogy az Ars Naturæ minden vizsgált kérdésben a szellemi tradíciók tanításait tekinti mértékadónak. A hagyományok természetre, világra, az ember lehetőségeire, létbeli feladatára vonatkozó tanai mutatnak utat a számára, az ennek megfelelő létszemlélet életmeghatározó irányelveihez igazodik, amelyek mentén egy valóban benső indíttatásból eredő környezettudatosság bontakozhat ki.

 

Lapszámok

 

I. évfolyam, 1-2. szám

Témák: Ember és természet, Ökológiai válság és civilizáció, Környezeti nevelés

 

II. évfolyam, 3–4. szám

Témák: A modern tudomány határai, Gazdaság és társadalom, Pszichológia és pneumatológia, Környezetfilozófia és környezeti nevelés

 

III–IV. évfolyam, 5–8. szám

Témák: Az ember földi természete, Művészet és természet, Környezetfilozófia és környezeti nevelés

 

V–VI. évfolyam 9–12. szám

Rovatok: Életrend, Környezetbölcselet, Környezeti nevelés, Kultúra és művészet, Társadalom és gazdaság, A tudomány határai

Dokumentumtípus: 
Kiadványok