Megjelent az Ars Naturae – Ökológiai, társadalmi, kulturális folyóiratunk 5–8. száma!

Az Ars Naturæ az Életharmónia ­Ala­­­­­pítvány ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirata. E latin szókapcsolat azt jelenti, a „természet művészete”, amellyel elsősorban a ter­mészet működési módjára szeretnénk utalni, „természeten” pedig – egyszersmind felelevenítve a szó antik és középkori jelentését – sokkal inkább az élőlények, a dolgok, a világ lényegét és esszenciáját ért­­­­­jük, semmint az érzékszerveinkkel érzékelhető „valóságot”. Meister Eckhart mond­ja: „minden tükörre vetülő arc, akarva-akaratlanul megjelenik a tükörben, de természete nem jelenik meg a látható tükörképben: csupán a száj, az orr, a szemek, csak az arcvoná­sok láthatók (…). A külső megjelenésem nem azonos természetemmel, azok csak a természet akcidenciái…”

„Ahogyan egy hiteles műben önmagunkra ismerünk, vagy meglátjuk lényünk lényegét, úgy a természetben is észrevehetjük a művészit, és megláthatjuk önnön természetünket is. Fölismerhetjük mindennek a szimbolikus értelmét és érvényét. Amikor valaki »kemény, mint a szikla«, vagy »olyan, mint egy fatuskó«, vagy »majd elolvad a gyönyörűségtől«, vagy »ragyog, mint a nap«, »sápadt, mint a hold«, derűs vagy borús (miként az ég), »virul, mint a virág« (…), akkor a természet természetéből részesül, illetve a vele való bensőséges összetartozásunkról tesz tanúbizonyságot.”

Hegedűs Zoltán

„(…) a természet vallási rendjének újrafelfedezésére tett törekvés részeként, sőt, valójában ezen törekvés szíveként áll fenn az a szükséglet, hogy újra felismerjük: a test Isten temploma; nem pusztán metaforikus értelemben, hanem szimbolikus és éppen ezért valós értelemben is, az emberi test az Isteni Bölcsesség megnyilvánulásának színtere, kozmikus jelentőséggel bíró mikrokozmosz és olyan valóság, melynek szerepe van a spirituális realizációban. Szintén esszenciális a fizikai test jelentőségének felismerése az ember és a természet világa közötti tradicionális és éppen ezért normális kapcsolat visszaszerzéséhez.”

Seyyed Hossein Nasr


Tartalomjegyzék

Megrendelés